Site Loader
CEO, CIO, CTO

CEO, CIO, CTO – jak rozszyfrować angielskie nazwy stanowisk i angielskie skróty nazw stanowisk  w firmie?

Wraz z pojawieniem się na polskim rynku zachodnich korporacji i przyjętymi w nich standardami komunikacji w języku angielskim, przybyły do nas zunifikowanych nazwy stanowisk. Czytając artykuły w prasie lub przeglądając witryny internetowe wybranych firm możemy natknąć się na skróty angielskich nazw stanowisk typu CEO, CIO, CTO. W dalszej części przedstawiam usystematyzowaną wiedza na temat stosowanych skrótów stanowisk.

 

Skróty stanowisk najwyższego szczebla

 • CEO (Chief executive oficer) (dyrektor generalny) – najwyższe stanowisko zarządcze w przedsiębiorstwie. Funkcjonalnie CEO odpowiada polskiemu prezesowi zarządu. W USA ten tytuł jest używany przez najwyższe władze w większości przedsiębiorstw, niezależnie od ich rzeczywistego rozmiaru. Najczęściej w krajach anglojęzycznych (szczególnie w krajach Wspólnoty Narodów) terminu tego używa się głównie w przedsiębiorstwach notowanych na giełdzie (spółkach akcyjnych). W innych przedsiębiorstwach częściej używa się określenia dyrektor zarządzający (ang. Managing Director), którym jest członek organu zarządzającego.

Pozostałe stanowiska podlegają pod CEO.

 • CIO (Chief Information Officer) – osoba odpowiedzialna w organizacji za stan, rozwój i wdrożenia technologii informacyjnych. Polskim odpowiednikiem CIO jest dyrektor do spraw informacji lub też dyrektor/kierownik ds. informatyki.
 • CINO ( Chief innovation officer Chief innovation oficer)  lub CTIO (chief technology innovation oficer) – najwyższe stanowisko zarządcze działu innowacji i zarządzania zmianą (change management) w przedsiębiorstwie.
 • CFO (Chief financial oficer) – najwyższe stanowisko zarządcze działu finansów w przedsiębiorstwie. Zwykle osoba zatrudniona na tym stanowisku jest odpowiedzialna za planowanie i ewidencję finansową, a także sprawozdawczość do wyższego szczebla w przedsiębiorstwie. Dyrektorzy finansowi często zasiadają w zarządach spółek.
 • CMO (Chief marketing oficer) – najwyższe stanowisko zarządcze działu marketingu w przedsiębiorstwie. Odpowiednikiem CMO w polskich firmach może być na przykład dyrektor marketingu.
 • CSO (Chief security oficer) – najwyższe stanowisko zarządcze do spraw bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie. Osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za rozwój, wdrażanie i zarządzanie wizją, strategią i programem bezpieczeństwa organizacji. Bezpośrednio zajmuje się identyfikowaniem, rozwijaniem, wdrażaniem i utrzymywaniem procesów bezpieczeństwa w całej organizacji w celu redukcji ryzyka, reagowania na incydenty i ograniczania narażenia na odpowiedzialność we wszystkich obszarach ryzyka finansowego, fizycznego i osobistego. Ustanawia odpowiednie standardy i procedury kontroli ryzyka związanego z własnością intelektualną, ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych itp. Ustanawia także i wdraża politykę oraz procedury związane z bezpieczeństwem danych w systemach informatycznych.
 • CTO (Chief technical oficer) – najwyższe stanowisko zarządcze działu technologii w przedsiębiorstwie. Stanowisko to charakterystyczne jest dla przedsiębiorstw bezpośrednio związanych z technologią.
 • COO (Chief Operating Officer) – to określenie opisujące dyrektora operacyjnego Pracownik ten odpowiedzialny jest za wszystkie operacje mające miejsce w przedsiębiorstwie.

 

Skróty nazwy stanowisk kierowniczych

Niemalże w każdej dużej firmie (korporacji) znajdą się osoby, których stanowiska nazywane są angielskimi skrótami:

 • KAM (Key Account Mananger) – specjalista do spraw obsługi kluczowych klientów. Jest odpowiedzialny za kształtowanie relacji pomiędzy firmą a jej najważniejszymi klientami. Jego obowiązki to m.in. doradzanie, negocjowanie oraz dbanie o dobre imię przedsiębiorstwa. KAM zajmuje się również sporządzaniem umów.
 • CSM (Customer Service Manager) – kierownik działu zajmującego się obsługą klienta. Do jego zadań należy m.in. nadzór nad jakością obsługi oraz przygotowywanie planów jej ulepszenia.
 • SCM (Supply Chain Manager) – kierownik zarządzający łańcuchem dostaw w logistyce,
 • HRM (Human Resources Manager) – określany jest jako kierownik ds. personalnych. Odpowiada za procesy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, m.in. rekrutację oraz selekcję pracowników. Zakres obowiązków HRM obejmuje również dbanie o rozwój osób zatrudnionych w firmie np. poprzez organizowanie dla nich szkoleń.
 • EM/IM (Export/Import Manager) – kierownik działu eksportu lub importu towarów.
 • BUM (Business Unit Manager) – szef danej jednostki w firmie.
 • PM (Project Manager) – kierownik projektu. Jest to osoba odpowiedzialna za osiągnięcie założonych celów projektu. Do kluczowych jego obowiązków zaliczamy m.in. ogólne planowanie projektu, ustalenie standardów i zasad, opracowanie jasnych i osiągalnych celów projektu, określenie wymagań projektu, zarządzanie czasem, kosztami, zakresem i jakością. W oparciu o wiedzę na temat przedsiębiorstwa, określa i realizuje wymagania klienta. Kierownik projektu zarządza przepływem informacji pomiędzy Komitetem Sterującym reprezentującym klienta a dostawcami, wytwórcami projektu. Jego zadanie to też negocjowanie i współpracowanie z firmami kooperującymi oraz dostawcami, a także współpracowanie z zarządem. Prowadzi prezentacje i szkolenia na temat projektu. Realizacja założeń projektu uwzględniających ograniczenia czasu, kosztów i jakości wymaga znajomości wewnętrznych procedur stron, z którymi współpracuje PM oraz bliskiej współpracy z klientem i dostawcami.

Inne nazwy stanowisk kierowniczych

W dużych firmach są też angielskie nazwy stanowisk, dla których nie są stosowane skróty, ale warto przytoczyć te nazwy stanowisk oraz zakres obowiązków osób na nich zatrudnionych:

 • Team Leader – lider zespołu – menedżer obdarzony umiejętnościami przywódczymi oraz organizatorskimi, stojący na czele danej grupy, lub pracownik kierujący pracą danego zespołu. Jest to osoba odpowiedzialna za wyniki zespołu.
 • Office Manager – kierownik biura. Zajmie się organizacją, koordynacją oraz zarządzaniem pracy firmy
 • Sales Manager– kierownik działu sprzedaży.
 • Payroll Manager – osoba sprawująca kierownictwo nad działem kadrowo-płacowym.
 • Brand Manager – opiekun marki.
 • Product Manager – kierownik odpowiedzialny za marketing pojedynczego lub wielu produktów.
 • Purchasing Manager – kierownicze stanowisko w dziale zakupów.

 

Inne nazwy stanowisk w korporacji

 • Account executive – Pracownik działu sprzedaży
 • Merchandiser – przedstawiciel marki w terenie
 • Tax specialist – specjalista ds. podatków t
 • Chief accountant – główny księgowy
 • Sales representative – przedstawiciel handlowy
 • Law advisor – radca prawny
 • Finance analyst – analityk finansowy

 

Powyższe przykłady zapewne nie wyczerpują całej listy nazw stanowisk, ale na pewno pomogą w zrozumieniu kto jest kim w korporacji, czego można oczekiwać od profesjonalisty w pracy.

 

Źródłem niektórych opisów jest wikipedia

Post Author: Mariusz Dziedzic

One Reply to “CEO, CIO, CTO – jak rozszyfrować angielskie nazwy stanowisk i angielskie skróty nazw stanowisk w firmie?”

 1. Zabawne jest, gdy ktoś zakłada jednoosobową działalność i tytułuje siebie CEO – na LinkedIn i GoldenLine jest dużo takich przykładów. W takim przypadku chyba lepiej używać określenia „Właściciel”.
  Skróty to jedno, ale wymyślne nazwy zawodów to drugi trend, np.: Etyczny haker, Intergalaktyczny Agent Turystyczny, Krytyk kulinarny, Social media ninja, Tester destynacji (źródło: https://mapakarier.org)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *